Друк
Категорія: Загальна
1050 перегляд [ів]

 У Вінницькому інституті та коледжі роботу зі студентами зінвалідністю забезпечує відділ науки, міжнародної діяльності та інклюзивноїосвіти. Очолює відділ Омельченко О.В., до складу відділу також входять 2перекладачі-дактилологи та фахівець відділу по роботі зі студентами зінвалідністю. Психологічний супровід студентів з інвалідністю здійснюєСННВП «Психологічний центр «Інсайт» на чолі з кандидатом психологічнихнаук Котик І.О.

З викладачами, які працюють із студентами з інвалідністю уВінницькому інституті та коледжі Університету «Україна» проводитьсяпостійна інформаційно-роз’яснювальна робота. Для викладачів діє науковометодичний семінар з питань інклюзивної освіти.

Засідання науково-методичного семінару відповідно до регламентуроботи інституту та коледжу відбуваються щомісяця в останній четвер.Усього в роботі семінару беруть участь 44 викладачі та 2 перекладачідактилологи.Загалом протягом 2017 р. відбулося 8 засідань науково-методичногосемінару. Для викладачів проведення семінару дає можливість кращерозуміти особливості сприйняття інформації студентами з різниминозологіями, що позитивно впливає на засвоєння студентами навчальногоматеріалу. На кожній кафедрі інституту та у коледжі створені графікипроведення індивідуальних занять та консультації для студентів зінвалідністю, кожному студенту з інвалідністю надається додатковий час успеціально обладнаних приміщеннях для виконання завдань, складаннязаліків та іспитів. У Вінницькому інституті та коледжі успішновпроваджуються спеціальні інформаційні та навчальні технології. Викладачіінституту та коледжу розробили методичні рекомендації для роботи вінтегрованих групах, що значно підвищує ефективність засвоєння матеріалута уможливлює виявлення індивідуальних особливостей студентів зінвалідністю, розвиває їхні інтелектуальні здібності.

23 листопада у Вінницькому інституті пройшла вже ІV Міжнароднанауково-практична конференції «Інклюзивна освіта: досвід та перспективи».Цьогоріч конференція проходила у незвичному форматі, у рамках конференціївідбулись практичні майтер-класи, що сприяли розвитку інклюзивної освітине тільки у Вінницькому інституті, а й у більшості навчальних закладівВінницької області. До роботи конференції долучились представники 18Загальноосвітніх шкіл м. Вінниці, 2 Загальноосвітні школи Вінницькоїобласті, більше 20 Вищих навчальних закладів України та Світу та більше 20громадських організацій. Викладачі та студенти Вінницького інституту сталиучасниками практичних майстер-класів де змогли покращити звої знання танавички у галузі інклюзивної освіти.

Найбільш розвиненою є методична робота зі студентами з вадамислуху, оскільки чисельно особи з цією нозологією переважають з-поміжконтингенту студентів з інвалідністю. Під час кожної лекції викладачіактивно застосовували візуальні презентації, короткі навчальні відеофільми ізсубтитрами, що значно підвищило ефективність засвоєння навчальногоматеріалу, доповнило синхронний переклад на жестову мову, зменшитиінформаційний шум.

Викладачі, які викладали у студентів з інвалідністю, забезпечили курсинеобхідною навчально-методичною літературою (зокрема конспектамилекцій, методичними вказівками до практичних занять, самостійної роботи,відеопрезентаціями). Консультації проводилися відповідно до складених накафедрах графіків роботи науково-педагогічних працівників. На кожномузанятті студенти отримують в електронній чи паперовій формі конспектилекцій, методичні матеріали до практичних, лабораторних і семінарськихзанять та презентації. Рівний доступ до навчання студентів з вадами слухуреалізується завдяки адаптивним технологіям, за допомогою якихнавчальний матеріал перетворюється у сприйнятну для студентів форму.Викладачі інституту та коледжу, які працюють в групах, де навчаютьсястуденти з інвалідністю, враховують особливості особистістно зорієнтованихзанять. Застосовувані викладачами кафедри технології навчання в роботі ізстудентами з інвалідністю дозволили сформувати належний рівеньтеоретичної підготовки та отримати необхідні практичні навички.

Студенти з вадами слуху сприймають інформацію через призмурозуміння викладача-дефектолога (перекладача-дактилолога), суті тематикизаняття та питань, що вивчаються, тому аудиторна та самостійнапозааудиторна робота для таких студентів супроводжується чіткими,однозначними інструкціями. Для відтворення теоретичного матеріалувикористовувались відкриті та розгорнуті питання. Ефективним способомпостановки навчальних практичних завдань була візуалізація вправ у формікросвордів, криптограм, тестів, презентацій.

Викладачі, які викладали у студентів з інвалідністю, повністю забезпечиликурси необхідною навчально-методичною літературою (зокрема конспектамилекцій, методичними вказівками до практичних занять, самостійної роботи,відеопрезентаціями) та проводили консультації відповідно до складенихграфіків роботи науково-педагогічних працівників.