Друк
Категорія: Загальна
1077 перегляд [ів]

1. Аналіз відповідності Тематичного плану наукових досліджень підрозділу Державним програмам науково-технічного і соціально-економічного розвитку України, зокрема: «Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року», науково-технічним програмам МОН України, НАН України.

Наукові дослідження, що виконувались викладачами і студентами Вінницького соціально-економічного інституту Університету «Україна» у 2017-2018 н.р., провадилися відповідно до державних програм науково-технічного і соціально-економічного розвитку України, зокрема відповідно до «Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 р.», Закону України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» та ін.. Вінницький інститут Університету «Україна» реалізує відповідні програми через науково-технічну та науково-дослідну діяльність за напрямками, визначеними ст. 4 Закону як стратегічні пріоритетні напрями інноваційної діяльності на 2011-2021 роки.

2. Результати діяльності наукових шкіл. Перспективи їхнього розвитку.

Активно розвивається наукова школа доктора педагогічних наук Давиденко Г.В. «Методологія інклюзивного навчання осіб з інвалідністю в умовах вищого навчального закладу», заснована у 2015 році. Обрана тема відповідає Державним програмам науково-технічного і соціально-економічного розвитку: «Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року»; «Концепція розвитку інклюзивної освіти»; «Державна цільова науково-технічна та соціальна програма «Наука в університетах» на 2008 – 2017 роки»

1Колектив наукової школи складають викладачі Вінницького інституту Університету «Україна»: Ілініч С.Ю., Костенко Н.І., Ляшкова Н.О., Якобчук Л.М. У рамках роботи школи викладачами опубліковано 4 статті у фахових виданнях, а також 1 статтю у фаховому виданні, 3 статті у інших виданнях України та 23 тез доповідей на конференціях різного рівня студентами інституту. У 2017-2018 н.р. організовано та проведено:

1. IV Міжнародна науково-практична конференція «Інклюзивна освіта: досвід та перспективи», 23 листопада 2018 р., 147 учасників;

2. V Міжнародна науково-практична конференція «Інклюзивна освіта: досвід та перспективи», 16-17 листопада 2018 р., 139 учасників;

3. Практичний тренінг «Інклюзія у сучасному навчальному закладі: практичні аспекти впровадження», 13 квітня 2018 р., 91 учасник

Результати роботи наукової школи впроваджено в освітній процес Вінницького інституту Університету «Україна»; Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та Національного авіаційного університету.

Детальніше про роботу наукових шкіл у додатку 3.2.

23. Підвищення наукової кваліфікації викладачів (штатних і сумісників). Захищені дисертації за звітний період.

У поточному навчальному році розширено підготовку науково-педагогічних кадрів:

Детальніша інформація представлена у додатках 3.3 – 3.5.

4. Опублікування результатів науково-дослідної роботи (монографії, підручники, навчальні посібники, статті у наукових фахових виданнях). Публікації у зарубіжних виданнях.

Протягом 2017-2018 н.р. викладачами інституту видано 3 монографії та 4 навчальних посібники у межах України та 4 монографії у зарубіжних виданнях (Велика Британія, Польща, Латвія, Росія).

Опубліковано 101 наукову статтю, у тому числі:

Протягом 2017-208 н.р. викладачами опубліковано 82 тез доповідей:

Детальніше інформація про публікації викладачів представлена у додатках 3.7, 3.8, 3.10 та 3.11.

5. Організація та участь у наукових заходах: конференціях, семінарах, наукових конкурсах тощо.

Протягом 2017-2018 н.р. проведено 2 міжнародних конференції: ІV Міжнародна науково-практична конференція «Інклюзивна освіта: досвід та перспективи» (м. Вінниця., Вінницький інститут Університету «Україна» 23 листопада 2017 року) та V Міжнародна науково-практична конференція «Інклюзивна освіта: досвід та перспективи» (м. Вінниця., Вінницький інститут Університету «Україна» 16-17 травня 2018 року). Матеріали конференцій опубліковано у збірниках наукових праць та у фаховому виданні Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій, а також зібрано матеріали для видання колективної монографії.

Також протягом звітного періоду Вінницьким інститутом Університету «Україна» проведено 1 Всеукраїнську науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Фінансові та економічні аспекти підприємництва» (м. Вінниця, Вінницький інститут Університету «Україна» 8 грудня 2017 року); 1 Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Захист прав і свобод громадян у світлі вимог Конституції України» (м. Вінниця., Вінницький інститут Університету «Україна» 28 березнч 2018 року) та 1 Звітну науково-практичну конференцію «Наука і навчальний процес» (м. Вінниця., Вінницький інститут Університету «Україна» 12 квітня 2018 року).

Загалом у проведених 5-ти конференціях різного рівня взяли участь понад 450 учасників з України, Росії, Білорусі, Польщі, Італії, Ізраілю, Болгарії, США та ін.

413 квітня 2018 року у Вінницькому соціально-економічному інституті Університету «Україна» відбувся практичний тренінг на тему: «Інклюзія у сучасному навчальному закладі: практичні аспекти впровадження». До роботи тренінгу було залучено фахівців з питань інклюзії – представників ВНЗ, коледжів, училищ та шкіл Вінницької, Київської та Хмельницької областей.

Детальніше про проведені заходи у додатку 3.13.

Окрім конференцій організованих власноруч, викладачі та студенти Вінницького інституту Університету «Україна» взяли участі у понад 33 наукових заходах, 17 з яких за кордоном:

6. Співпраця підрозділу з установами НАН України, галузевими академіями, підприємствами та організаціями.

Вінницький соціально-економічний інститут активно співпрацює з низкою навчальних закладів та наукових установ України та Зарубіжжя.

У поточному навчальному році було укладено договір про співпрацю з Вінницьким державним педагогічним університетом імені Михайла Коцюбинського; Вінницьким національним медичним університетом імені М.І. Пирогова; Інститутом психології ім. Г.С. Костюка НАПН України; Кіровоградським педагогічним університетом В. Виниченка; Ніжинським державним університетом М. Гоголя; Переяслав-Хмельницьким державним педагогічним університетом Г. Сковороди; Східноукраїнським національним університетом ім.. В.Даля; Вінницькою філією ДП «Український НДІ медицини транспорту МОЗ України»; Інститутом проблем виховання Національної академії педагогічних наук України; ДВНЗ «Могилів-подільський монтажно-економічний коледж»; Східноукраїнським національним університетом імені Лесі Українки; Вінницькою обласною громадською організацією молоді з обмеженими фізичними можливостями «Гармонія»; Військовою академією; Жалал-Абадським державним університетом; Вінницьким центром професійної реабілітації інвалідів «Поділля»; Головним територіальним управлінням юстиції у Вінницькій області; Вінницьким обласним лікарсько-фізкультурним диспансером; Громадською організацією «Центр естетичного та психосоціального розвитку особистості «Мировозданіє».

Детальніше про співпрацю з основними науковими установами у додатку 3.16.

7. Науково-дослідна робота студентів. Студентські наукові формування (СНТ, СННВП, наукові гуртки, проблемні групи), їх результативність. Наукові публікації студентів.

Протягом навчального року у Вінницькому інституті Університету «Україна» продовжило свою роботу Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених. До його роботи долучились 263 особи.

В інституті продовжили свою роботу 4 СННВП («Реабілітаційний центр «Україна», «Юридична клініка «Феміда», «Психологічний центр «Інсайт», «Центр соціальних послуг «Україна»), створено нове СННВП «Вінконсульт», активно працювали 6 гуртків та 2 проблемні групи. Понад 70 % студентів денної та 45% заочної форми навчання залучені до виконання науково-дослідної роботи інституту.

За результатами діяльності студентських наукових формувань було опубліковано 72 наукові статті та 128 тез доповідей з них:

Студенти Вінницького соціально-економічного інституту брали активну участь у всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, у тому числі тих, що були організовані базовою структурою університету у м. Києві. Загалом подано 25 студентських наукових робіт, з них:

Детальніше про студентську науково-дослідну роботу у додатках 3.9 та 3.18.

8. Найбільш значущі досягнення у науковій роботі за звітний період.

1. Розширено підготовку науково-педагогічних кадрів:

- захищено дисертацій – 2 кандидатських (Куц О.О., Мельник О.А.);

2. Протягом 2017-2018 н.р. викладачами інституту видано 3 монографії та 4 навчальних посібники у межах України та 4 монографії у зарубіжних виданнях (Велика Британія, Польща, Латвія, Росія).

3. Опубліковано 101 наукову статтю, у тому числі:

4. Протягом 2017-208 н.р. викладачами опубліковано 82 тез доповідей:

5. Продовжується робота над покращенням та популяризацією роботи науково-практичного журналу «Подільський науковий вісник», заснованого у грудні 2016 року співробітниками кафедри економіки та менеджменту засновано науково-практичний журнал «Подільський науковий вісник» (Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ: КВ №22469-12369Р від 26.12.2016 року). У7 журналі висвітлюються актуальні проблеми економіки, міжнародних економічних відносин, менеджменту, маркетингу, підприємництва, фінансів, банківської справи, страхування, обліку, оподаткування, публічного управління, економічної та педагогічної кібернетики, педагогіки.

До редакційної колегії журналу увійшли видатні науковці з різних напрямків України та зарубіжжя. Так членами редакційної колегії стали 6 докторів педагогічних наук, 7 докторів економічних наук, 1 доктор соціологічних наук, 2 кандидати економічних наук, 2 кандидати юридичних наук, 1 кандидат соціологічних наук та 1 кандидат педагогічних наук, а також 1 професор та 1 доцент Вищої школи економіки у Празі (Чеська республіка.

Періодичність виходу журналу – 4 рази на рік. За анлізований період вийшло 3 номери журналу (№3 та №4 за 207 рік та №1 за 2018 рік). Створено офіційний інформаційний сайт журналу pnv.in.ua. Також матеріали журналу розміщуються:

6. Проведено 2 міжнародних конференції: ІV Міжнародна науково-практична конференція «Інклюзивна освіта: досвід та перспективи» (м. Вінниця., Вінницький інститут Університету «Україна» 23 листопада 2017 року) та V Міжнародна науково-практична конференція «Інклюзивна освіта: досвід та перспективи» (м. Вінниця., Вінницький інститут Університету «Україна» 16-17 травня 2018 року). Матеріали конференцій опубліковано у збірниках наукових праць та у фаховому виданні Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій, а також зібрано матеріали для видання колективної монографії.

Також протягом звітного періоду Вінницьким інститутом Університету «Україна» проведено 1 Всеукраїнську науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Фінансові та економічні аспекти підприємництва» (м. Вінниця, Вінницький інститут Університету «Україна» 8 грудня 2017 року); 1 Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Захист прав і свобод громадян у світлі вимог Конституції України» (м. Вінниця., Вінницький інститут Університету «Україна» 28 березнч 2018 року) та 1 Звітну науково-практичну конференцію «Наука і навчальний процес» (м. Вінниця., Вінницький інститут Університету «Україна» 12 квітня 2018 року).

Загалом у проведених 5-ти конференціях різного рівня взяли участь понад 450 учасників з України, Росії, Білорусі, Польщі, Італії, Ізраілю, Болгарії, США та ін.

7. Окрім конференцій, організованих власноруч, викладачі та студенти Вінницького інституту Університету «Україна» взяли участі у понад 33 наукових заходах, 17 з яких за кордоном.

8. Професор кафедри економіки та менеджменту Швед В.В. продовжив активну роботу у складі експертів Громадської ради при Міністерстві освіти і науки України, а саме у робочій групі з питань реформування вищої освіти і науки.

9. За результатами діяльності студентських наукових формувань було опубліковано 72 наукові статті та 128 тез доповідей з них:

10. Покращено НДР студентів, зокрема підвищились показники участі студентів у конкурсах студентських наукових робіт. Так, протягом звітного періоду подано 25 студентських наукових роботи, з них 8 посіли призові місця.

11. Відзначено грамотами та грошовими преміями роботу двох викладачів інституту у конкурсі «Кращий посібник» присвяченому 19-й річниці з Дня заснування університету» – Омельченко О.В. та Швед В.В.

12. Співробітники інституту брали активну участь у роботі організаційних комітетів, журі та роботі конкурсних комісій всеукраїнських та міжнародних конкурсів та олімпіад. Так Давиденко Г.В. та Ілініч С.Ю. долучились до роботи організаційного комітету Всеукраїнського конкурсу наукових робіт з галузей та спеціальностей у 2017/2018 н.р. з напрямку «Актуальні проблеми інклюзивної освіти». Мельник О.А. увійшла до членів організаційного комітету Всеукраїнської олімпіади з української мови серед студентів технікумів та коледжів. Ілініч С.Ю. увійшла до складу журі ІІ етапу учнівської олімпіади з української мови та літератури (Вінницька область) за професійним спрямуванням та Всеукраїнської олімпіади з української мови (за професійним спрямуванням).

9Також Ілініч С.Ю. працювала заступником голови у складі журі ІІ етапуVIII Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (Вінницька обл) та ХVIII Міжнародногоконкурсу з української мови імені Петра Яцика.

13. Важливим досягненням цьогоріч є участь співробітників інституту в атестації наукових кадрів як опонента. Так до цієї роботи протягом 2017-2018 н.р. долуились Давиденко Г.В., Балахонова О.В., Найчук В.В. та Мазуркевич О.П.

14. За підтримки уряду Швеції та спільно з Шведським міжнародним центром місцевої демократії реалізовано проект «Місцеві політичні лідери – підтримка жінок у політиці», дата подання: 28.01.2016, реалізація програми – упродовж всього 2016 р. та 2017 р. У рамках програми директор інституту Г. Давиденко упродовж 2-9 грудня 2017 р. взяла участь у роботі тренінгу в Замбії.

15. Здобувши перемогу у стипендіальній програмі «IVLPWomentoLead», директор інституту Давиденко Г.В. мала можливість отримати досвід США де протягом 3-24 лютого 2018 року пребувала у рамках навчання.

16. Важливим досягненням цього року є налагодження співпраці із Представництвом фонду Фрідріха Еберта в Україні у рамках якого інститутом організовано та проведено два великих заходи з питань інклюзивної освіти. На фінансування заходів інститутт отримав більше 25 000 грн.

17. Продовжується робота над реалізацією проектів «Покращення рівня навиків спілкування суддів у роботі з людьми з інвалідністю» та «Розробка та впровадження навчальної програми для працівників нової поліції щодо покращення рівня спілкування та роботи із особами з інвалідністю», які було підтримано USAID у 2017 році.

18. Розпочато роботу над грантовим проектом «Програма розвитку лідерського потенціалу університетів України» , що реалізується за підтримки Britishcouncil з грудня 2017 року.

19. У рамках грантової роботи інституту подано 2 проекти: «Істар – інклюзивна освіта для соціальної трансформації, доступності та відповідальності» та «Медіаграмотність і запобігання он-лайн злочинності для студентів з інвалідністю та тимчасово переміщених осіб» у фінансуванні яких було відмовлено. Ще 2 проекти знаходяться на розгляді конкурсних комісій.

Начальник відділу науки,

міжнародної діяльності

та інклюзивної освіти

О.В. Омельченко

Додатки до звіту з науково-дослідної роботи Вінницького інституту Університету "Україна" у 2017-2018 н.р.